fbpx

Anno 1861

Sveriges bäst bevarade cellfängelse

Det gamla cellfängelset tillhör de få byggnader som undgick den stora stadsbranden i Umeå år 1888. Huvudbyggnaden är idag stans äldsta bevarade stenhus och är en viktig del av stadsbilden.

 

Fängelset anses vara ett av Sveriges bäst bevarade exempel på de många cellfängelser som byggdes efter fångvårdsreformen 1841. Reformen humaniserade fångvården och tillkomsten av cellfängelser var en del av politiken. Med egen cell och fängelseprästens själavård skulle de straffade sona sina synder och ångra sina brott. Fångarna skulle rehabiliteras och återvända till samhället. De sista fångarna lämnade cellfängelset 1981.

 

Cellfängelset i Umeå består av en huvudbyggnad med fasad av slätputsad tegel och två låga rödmålade träflyglar med valmade tak. Huvudbyggnaden har två våningar samt källare och vind.

De 24 cellerna är placerade längs med ytterväggarna med ett öppet mittskepp genom våningarna. Den västra flygeln innehöll tidigare en tingssal, det östra huset fungerade som tvättstuga och mangelbod. Runt huvudbyggnaden och flyglarna löper en träpalissad. Palissaden är unik i sitt slag i Sverige som anses vara en av fängelsets mest värdefulla detaljer och renoverades 1994.

 

SFV förvaltar Umeå cellfängelse
Umeå cellfängelse blev statligt byggnadsminne 1992 och förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV. SFV har tagit fram ett specifikt vårdprogram för fängelset. Syftet är att säkerställa anläggningens kulturvärden för kommande generationer. Under början av 2000-talet har huvudbyggnaden restaurerats och varsamt anpassats för ny verksamhet. Idag har det gamla cellfängelset frivilliga gäster som bor på Hotell Gamla Fängelset.